Vårt bærekraftarbeid

For oss i Inventum Tre og Stål handler bærekraft ikke bare om hvordan vi driver vår egen virksomhet. Det handler vel så mye om hvordan vi kan bidra i et større perspektiv. 

Fra lineært til sirkulært

I følge FN sambandet vil man trenge 3,4 kloder hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge. Heldigvis er Norge et av landene som har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050 – Vi er allerede i full fart på vei inn i det grønne skiftet.

Vi erkjenner at vår virksomhet har både positive og negative påvirkninger på samfunnet, miljøet og klimaet rundt oss. Møbelbransjen har vært en typisk lineær bransje hvor det hele starter med produksjon av varer. Lineær betyr ‘rett linje’, og i tradisjonell, moderne økonomi har produksjon og forbruk av varer vært tenkt og bygd opp som en rett linje: Vi tar råstoff fra naturen, produserer det til varer som forbrukes eller konsumeres, og til slutt blir deler av eller hele produktet til avfall. I motsatt ende har man sirkulær økonomi. Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.

Inventum Tre og Stål skal bidra til å snu bransjen om til å bli en sirkulær bransje. Ikke gjennom kommersielle konsepter med flotte ord. Vi skal utøve bærekraft gjennom handling. Bærekraft skal være en helt naturlig del av vår virksomhet.

“Bærekraft skal være en helt naturlig del av vår virksomhet

Reid Husvæg
Daglig leder

Miljøfyrtårn

Inventum Tre og Stål er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem i Grønt Punkt Norge. Miljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig. For å oppnå status som Miljøfyrtårn har vi, etter grundig kontroll av sertifisør, oppfylt stiftelsens generelle krav til virksomheter. Dette dreier seg for eksempel om å lære de ansatte om miljøarbeid, innføre rutiner som sikrer lavt energibruk og lage retningslinjer som hindrer unødig reising. I tillegg til slike generelle krav, har vi også oppfylt krav som er spesifikke for bransjen.

Håndverk eller kunstverk?

Vi tilbyr Gjenbruk og redesign.

Vi kartlegger og inkluderer eksisterende interiør i prosjektet. Det sparer både du og miljøet på.

Omtrekking gjør ofte møbler gode som nye. Vi kan både trekke om og fullpolstre stoler og sofaer på ny, slik at de får et nytt og tidsriktig utseende. Gamle sjalusiskap kan bli til en flott romdeler med planter på. Ved hjelp av redesign, kan vi forvandle gamle skatter til moderne funksjonelle møbler. Noen ganger skal det enda mindre til, for visste du at det finnes PVC-fri møbelfolie som er motstandsdyktig mot riper?

Er du klar? Vi er.
Kontakt oss for uforpliktende befaring!

Inventum Tre og Stål skal være en god samfunnsaktør

Inventum Tre og Stål jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.  

Vi forventer at våre leverandører videreformidler disse retningslinjene til sine underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene i egen virksomhet. 

Vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig fremtid. 
Vi har plukket ut 6 av de totalt 17 bærekraftsmålene, hvor vi ser at vår virksomhet kan ha en særlig påvirkning.

4 God utdanning
5 Likestilling mellom kjønnene
12 Ansvarlig forbruk og produksjon
13 Stoppe klimaendringene
16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17 Samarbeid for å nå målene

God utdanning

Tre og Stål ønsker at flere unge skal velge å jobbe hos oss. Hvert år tar vi gledelig i mot skoleelever i arbeidsuke og studenter som trenger sommerjobb. I tillegg samarbeider vi med NAV og gir plass til mennesker som trenger arbeidstrening på sin vei ut i arbeidslivet.

Likestilling mellom kjønnene

Tre og Stål ønsker å øke kvinneandelen. Vår bransje har tradisjonelt sett vært mannsdominert, derfor skal vi jobbe systematisk for å oppnå en bedre likestilling mellom kjønnene. Vi har som mål at vi i 2025 har en kvinneandel på minst 40%.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi lever av å selge produkter, og det viktigste vi da kan gjøre er å selge bærekraftige produkter som er laget for å vare av produsenter som har fokus på bærekraftig produksjon. Dette gjør vi blant annet gjennom å kreve miljøsertifiseringer, formidle klare retningslinjer for etisk handel til leverandørkjeder og utføre risikoanalyser. Vi skal også gjøre det vi kan for å minske avfallsmengden i alle ledd og øke andelen avfall som går til materialgjenvinning. I tillegg ønsker vi å påvirke våre kunder til å velge gjenbruk, redesign og reparasjon.

Stoppe klimaendringene

Vi skal aktivt jobbe for å redusere våre klimagassutslipp gjennom å bytte bilparken vår til elbiler, redusere energiforbruket i våre lokaler og lage en ny reisepolicy. I tillegg ønsker vi å bidra til bevisstgjøring om klimakrisen blant våre medarbeider, kunder og samarbeidspartnere.   

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

For å redusere risikoen knyttet til korrupsjon og misligheter, er det viktig at vi har gode retningslinjer og initiativ for internkontroll, såsom etiske retningslinjer, opplæring i hvordan avdekke hvitvasking og varslingssystem.

Samarbeid for å nå målene

Ingen bedrift alene kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål innen 2030, det er kun gjennom samarbeid som vi kan få til det. Vi skal fremme og bidra til samarbeid med våre leverandører, kunder og andre interessenter for å bidra til økt grad av bærekraftig utvikling innenfor vår bransje. 

Inventum Tre og Stål